top of page

Jeżeli chcesz zgłosić reklamację
wypełnij poniższy formularz

To najszybsza metoda kontaktu z nami, a Twoja sprawa od razu trafi
do zespołu wsparcia.

Reklamację możesz również zgłosić pod numerem telefonu
+48 22 250 93 73 - jesteśmy dostępni od poniedziałku
do piątku
w godzinach 8.00 - 17.00

Możesz też napisać do nas email na adres reklamacje@trasti.pl

Kiedy możesz złożyć reklamację?

 

W każdym przypadku Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz uprawnionemu z umowy ubezpieczenia będącemu osobą fizyczną, jak również Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej będącemu osobą prawną
albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo do wniesienia reklamacji.

 

Reklamacją jest każde wystąpienie zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez HPI GMA Sp. z o.o. działającej
w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń Zavarovalnica TRIGLAV.

 

Reklamacją na usługi świadczone przez Ubezpieczyciela nie jest wystąpienie zawierające zastrzeżenia osób fizycznych, prawnych
lub spółek nieposiadających osobowości prawnej będących klientami brokera ubezpieczeniowego lub multiagenta ubezpieczeniowego dotyczące działań tych podmiotów w zakresie niezwiązanym z udziela
ną ochroną ubezpieczeniową.

Jak możesz złożyć reklamację?

 

Reklamację możesz złożyć:

  1. elektronicznie poprzez formularz znajdujący się poniżej lub przesyłając ją na adres e-mail: reklamacje@trasti.pl  

  2. pisemnie: przesyłką pocztową na adres przedstawiciela Ubezpieczyciela: HPI GMA Sp. z o.o.  Skr. Envelo 206, 00-935 Warszawa

  3. ustnie - telefonicznie pod numerem naszej infolinii +48 22 250 93 73

 

W przypadku gdy nie posiadamy danych kontaktowych osoby składającej reklamację, przy jej składaniu należy podać następujące dane: imię, nazwisko, w przypadku osoby prawnej lub spółki nieposiadającej osobowości prawnej – firmę i adres siedziby, adres
do korespondencji, adres e-mail (w razie wyboru takiej formy kontaktu), numer dokumentu ubezpieczenia lub numer szkody.

 

Jak udzielimy Ci odpowiedzi na reklamację?

 

Odpowiedzi na reklamację udzielamy na piśmie. Jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź na reklamację mailowo, poinformuj nas o tym.

 

Dodatkowo na wniosek osoby składającej reklamację potwierdzimy pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt jej złożenia.

Odpowiedzi na reklamację udzielimy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w których nie będziemy mogli rozpatrzeć reklamacji i udzielić na nią odpowiedzi
w terminie 30 dni, w powyższym terminie, poinformujemy osobę, która złożyła reklamację o przyczynie opóźnienia
a także okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy. W takim przypadku odpowiedzi na reklamację udzielimy
nie później niż w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

A co, jeśli nie zgadzasz się z naszą odpowiedzią na reklamacje?

 

Jeżeli osoba fizyczna składająca reklamację nie zgadza się z naszą odpowiedzią na reklamację, może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej.

Ponadto dopuszczamy także możliwość rozwiązywania sporów konsumenckich na drodze pozasądowej. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy (Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa; szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej  www.rf.gov.pl).

Jeśli jesteś konsumentem, masz także możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.

 

W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem strony internetowej lub drogą elektroniczną, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Spory wynikające z niniejszej Umowy ubezpieczenia są rozpatrywane według prawa polskiego i mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Podmiotem, który w razie ewentualnego sporu sądowego powinien zostać pozwany jest Zavarovalnica Triglav, d.d. Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana Slovenia.

 

 

 

Kto może złożyć skargę lub zażalenie?

 

Podmioty, którym nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z powyższymi zapisami, mogą złożyć skargę na usługi lub działalności Ubezpieczyciela. Do skarg wnoszonych przez te podmioty zastosowanie znajdują postanowienia dotyczące reklamacji.

Reklamacje_Formularz
bottom of page