top of page

Ubezpieczenie
OC oraz Zielona Karta

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe na terytorium Polskim oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na terytorium państw wymienionych na druku Zielonej Karty.

Posiadacz lub kierowca pojazdu odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu na podstawie prawa państwa na terytorium, którego nastąpiło zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia. Wyjątek może stanowić sytuacja gdy poszkodowanym za granicą jest obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Wtedy prawem właściwym jest prawo polskie, jeżeli prawo miejscowe przewiduje taką możliwość albo roszczenie zostało zgłoszone przez poszkodowanego w Rzeczpospolitej Polskiej.

bottom of page